اصول اولیه کمپینگ

یکی از بهترین راه هایی که می توان آرامش را در آن جستجو کرد، دور شدن از شهر محل زندگی و چند شبی را در طبیعت سپری کردن است. باید در این موضوع صادق بود که هیچ چیز مانند تماشای یک طلوع آفتاب فوق العاده و لحظاتی خوابیدن زیر نور ستاره ها ذهن آدم را آزاد نمی کند و به آرامش نمی رساند.